گیاهشناسی داروئی

اسفند.اسپند Peganum harmala

مشخصات:گیاهی است علفی باظاهری بوته مانند.پربرگ به رنگ سبز زیباودارای برگهایی باتقسیمات باریک.درازونامنظم وگلهای درشت.زیبادارای ۵ کاسبرگ باریک. ۵ گلبرگ بزرگ به رنگ سفیدمایل به سبز.میوه پوشینه.کروی وحاوی دانه های متعددوسیاهرنگ است.
پراکنش عمومی:اروپا.ترکیه.ایران.افغانستا� �.پاکستان.هند.عراق.سوریه.ارد ن.لبنان.فلسطین.عربستان وشمال افریقا
پراکنش درایران:کلیه مناطق
بخش های مورداستفاده:دانه
ترکیبات شیمیایی:الکالوییدهایی ازقبیل هارمین.هارمالین.هارمالول
خواص درمانی:خواب اور.معرق.ضدکرم
اشکال دارویی:دوددانه
ملاحظات:دودگیاه مذکورضدعفونی کننده است.


 
دم اسب Equisetum arvense


مشخصات:اسم جنس ازواژه ی لاتین equi-setum به بعنای موی دم اسب مشتق شده است.گیاهی چندساله.نهانزادوفاقدبرگ حقیقی وگل بوده به ارتفاع ۲۰-۵۰سانتیمتر هم می رسد.ریزوم ان منشعب بوده ساقه های زایابه رنگ زردمتمایل به قهوه ای ازان منشا می گیرند.این ساقه هادارای غلاف های غشایی ودندانه داربوده.انشعابات بندبندانهابه صورت چرخه هایی سبزرنگ هستند.اسپورهادرون سنبله ای تخم مرغی به طول حدود ۳-۴ سانتیمترقراردارند.
پراکنش عمومی:اروپا.مناطق معتدل اسیاوشمال افریقا
پراکنش درایران:گلستان(بندرگز).اذربایجان (تبریز).زنجان.همدان.
بخش های مورداستفاده:ساقه های نازا
ترکیبات شیمیایی:اسیدسیلیسیک.اکویستین.اکویس ترین.اکسیداهن.کلریدهای پتاسیم والومینیوم.ویتامین c.تانن.رزین.
خواص درمانی:تامین کننده موادمعدنی.بنداورنده خون.دافع سنگ های ادراری.
اشکال دارویی:عصاره تازه گیاه.عصاره روان.پودر.جوشانده.
ملاحظات:گیاه مذکورحاوی مقدارزیادی سیلیس(حدود۱۰درصد)است وازاین روسابقاتوسط کابینت سازان به عنوان یکی ازاجزافرمول های ساینده مورداستفاده قرارمی گرفت.هم چنین به همین دلیل ازان جهت پاکیزه کردن اشیا مسی نیزاستفاده می شد.
 
بالا